کمیسیون ها

اعضای کمیسون‌های تخصصی انجمن برای مدت 2 سال از تاریخ 6 آذر 1398 لغایت 6 آذر 1400 به شرح زیر انتخاب و احکام مربوطه در مجمع عمومی سالانه تاریخ 6 آذر 1398 صادر و اهدا شد.