انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آدرس:

مازندران- بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- ساختمان عمران- طبقه اول- دفتر انجمن GIS ایران (شعبه مازندران)

 

تلفن مستقیم:

011-35501540  

 

ایمیل:

shomalGIS@gmail.com