انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی ایران

شعبه مازندران

آدرس:

مازندران- بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- ساختمان عمران- طبقه اول- دفتر انجمن GIS ایران (شعبه مازندران)


تلفن:

011-32332071  داخلی 1540


ایمیل:

shomalGIS@gmail.com