انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی مازندران

مستقر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

به نام خدا

 

اعضای کمیسون‌های تخصصی انجمن برای مدت 2 سال از تاریخ 6 آذر 1398 لغایت 6 آذر 1400 به شرح زیر انتخاب و احکام مربوطه در مجمع عمومی سالانه تاریخ 6 آذر 1398 صادر و اهدا شد.

 

کمیسیون شهر هوشمند

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر حمید مطیعیان (رئیس کمیسیون)

2

دکتر سمیه احمدیان

3

دکتر محسن صابر

4

دکتر مجید ملکپور گلسفیدی

5

مهندس ابراهیم ابراهیمی

6

مهندس علی باباییان

 

کمیسیون مشاهدات زمین

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر عباس کیانی (رئیس کارگروه)

2

مهندس امین شعبانی

3

مهندس بهرام صادقی

4

مهندس ایمان دریایی


 

کمیسیون  محیط زیست و کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر فرهاد قادری (رئیس کمیسیون)

2

دکتر مهرداد کاوه

3

دکتر علی کولاییان

4

مهندس الناز بابایی

5

مهندس یاسمن امیرسلیمانی

 

کمیسیون عمران، ترافیک و شهرسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

مهندس محمد شجاعی (رئیس کمیسیون)

2

مهندس فرهاد توکلی

3

مهندس سید قاسم امیری ارجمند

4

مهندس محمدرضا ازوجی

5

مهندس مصطفی عاشوری نژاد

6

مهندس محمود کرمانی

7

مهندس حسین آهنگریان

9

مهندس علی جهانگیری