انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی ایران

شعبه مازندران

به نام خدا

 

اعضای کمیسون‌های تخصصی انجمن برای مدت 2 سال از تاریخ 6 آذر 1398 لغایت 6 آذر 1400 به شرح زیر انتخاب و احکام مربوطه در مجمع عمومی سالانه تاریخ 6 آذر 1398 صادر و اهدا شد.

 

کمیسیون عمران، ترافیک و شهرسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

مهندس محمد شجاعی (رئیس کمیسیون)

2

مهندس فرهاد توکلی

3

مهندس سید قاسم امیری ارجمند

4

مهندس محمدرضا ازوجی

5

مهندس مصطفی عاشوری نژاد

6

مهندس محمود کرمانی

7

مهندس حسین آهنگریان

9

مهندس علی جهانگیری

 

کمیسیون مشاهدات زمین

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر عباس کیانی (رئیس کارگروه)

2

مهندس امین شعبانی

3

مهندس بهرام صادقی

4

مهندس ایمان دریایی

 

کمیسیون شهر هوشمند

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر حمید مطیعیان (رئیس کمیسیون)

2

دکتر سمیه احمدیان

3

دکتر محسن صابر

4

دکتر مجید ملکپور گلسفیدی

5

مهندس ابراهیم ابراهیمی

6

مهندس علی باباییان

 

کمیسیون  محیط زیست و کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر فرهاد قادری (رئیس کمیسیون)

2

دکتر مهرداد کاوه

3

دکتر علی کولاییان

4

مهندس الناز بابایی

5

مهندس یاسمن امیرسلیمانی